AVLYST Moving words - 4 evenings composed by Mette Edvardsen - SATURDAY

Arrangementsinformasjon

***18. april - Moving Words - 4 evenings composed by Mette Edvardsen***


***Fantasmical Anatomy Lesson#1 The tongue, Desire for Language by Anne Juren*** @ 19.00 (Duration // 55 min.) - RISK (RIMI/IMIR Scenekunst)

***Between what is no longer and what is not yet by Juan Dominguez*** @ 20.30 (Duration // 60 min.) - RISK (RIMI/IMIR Scenekunst)

***Music For LecturesEvery word was once an animal by Jonathan Burrows, Mette Edvardsen, Francesca FargionMatteo Fargion*** 

@ 22.00 (Duration // 35 min.) - RISK (RIMI/IMIR Scenekunst)


Tickets: 150kr/ 100kr student

________________________

NO

Fantasmical Anatomy Lesson#1 The tongue, Desire for Language av Anne Juren 

Over de siste årene har Anne Juren utviklet ‘A Fantasmical Anatomy’,  like virkelig som en bit av skjelettet. Jurens karakteristiske praksis utfordrer grenser mellom offentlig og privat, mellom ytre og indre rom, ved å overtre normative grenser og eksperimentere med kinestesi, poesi, og sensualitet, gjennom sin søken for å utvide koreografikonseptet i arbeidet sitt. Fantasmical Anatomy Session skaper et visuelt, sonisk, og sensorisk landskap og foreslår en surrealistisk og delirisk reise rundt og inni kropper, hvor dysfunksjonelle relasjoner og utenkelige handlinger finner sted, og forstyrrer relasjonen mellom indre og ytre rom. Hver diskurs er en forestilling, som eksponerer og behandler forskjellige kroppsdeler med dynamikk av begjær, gjennom stemme, skrifter, sensorisk utførelsesform, og forskjellige materielle eksistenser. 

 

Lesson #1 The Tongue, desire for language 

Konsept, Tekst og fremføring: Anne Juren 

Ekstra fremføring: Linda Samaraweerova 

Lys: Bruno Pocheron 

Lyd: Paul Kotal 

 

Dette prosjektet er støttet av MA/ og UNiarts (Stockholm). 


EN

Fantasmical Anatomy Lesson#1 The tongue, Desire for Language by Anne Juren 

Over the past few years, Anne Juren has been unfolding a Fantasmical Anatomy as real as a piece of bone. Seeking to expand the concept of choreography in her work, Juren’s distinctive practice challenges boundaries between public and private, between outer and inner space, by trespassing normative boundaries and experimenting with kinaesthesia, poetry and sensuality. Fantasmical Anatomy Session creates a visual, sound and sensory landscape, and proposes a fantasmagoric and delirious journey around and inside bodies, where dysfunctional relations and unimaginable actions can take place, troubling the relations between inner and outer space.Each lesson is a performance exposes and treats a different body part with the dynamics of desire, through voice, writings, sensorial embodiment and different corporealities. 


Lesson #1 The Tongue, desire for language 

 

Concept, Text and performance: Anne Juren 

Extra Performance:  Linda  Samaraweerova 

Light: Bruno Pocheron 

Sound: Paul Kotal 

 

This project is supported by MA7 and UNiarts (Stockholm). 

________________________

NO 

Between what is no longer and what is not yet av Juan Dominguez 

Domínguez ønsker å utsette øyeblikk og skape et tidsintervall hvor han kan prøve og integrere fortiden i sin egen fremtid. Han vil oversette egne visjoner og hans ønske om å møte det ukjente gjennom språk. Domínguez jobber alene for første gang på 14 år. Tidligere koreograferte han arbeidet sitt med merkede kort som publikum skulle lese. Denne gang vil han selv snakke og gi opphav til et selvportrett som siterer, i den bredeste betydningen av ordet, seg selv, og noen av vennene hans.  

Skapt og fremført av Juan Domínguez 

Juan Domínguez produksjon med støtte fra Tanznacht Berlin og Tanzfabrik Berlin/ apap-advancing performing arts project – Performing Europe 2020 / EU – Creative Europe Programme. 

Executive production av Manyone 


EN

Between what is no longer and what is not yet by Juan Dominguez 

Domínguez wants to suspend events and create an interval of time in which he can try to integrate his past into his future. He will translate his visions and his desire to encounter the unknown through language. Dominguez is working alone for the first time in 14 years. Back then he choreographed his work with labeled cards for the audience to read. Now, he will speak himself and give rise to a self-portrait that cites, in the broadest sense of the word, himself and some of his friends. 

Conceived and performed by Juan Domínguez 

Juan Dominguez production with the support of Tanznacht Berlin and Tanzfabrik Berlin/ apap-advancing performing arts project – Performing Europe 2020 / EU – Creative Europe Programme. 

Executive production by Manyone 

_________________________

NO 

Music For Lectures/ Every word was once an animal av Jonathan Burrows, Mette Edvardsen, Francesca Fargion, Matteo Fargion 

Mette Edvardsen vil i dette foredraget med live-musikk snakke om språk og repetisjon som materiale i sitt eget arbeid. Hva betyr det å gjøre det samme? Hva betyr det å gjøre noe om igjen? Every word was once an animal er en del av Burrows og Fargions Music For Lectures serie, som tar sikte på å kollidere akademisk praksis med virkeligheten av opptredener og som fortsetter deres nyere praksis med å skape nærhet og samarbeid til arbeid av andre kunstnere. 


Tekst av Mette Edvardsen 

Musikk av Jonathan Burrows, Matteo Fargion og Francesca Fargion 


Mette Edvardsen er strukturellt støttet av Norsk Kulturråd, BUDA Arts centre Kortrijk, APAP network (EU), er for tiden ‘research fellow’ ved Kunsthøgskolen i Oslo. 

 

Jonathan Burrows og Matteo Fargion er co-produsert av PACT Zollverein Essen, Sadler’s Wells Theatre London og BIT Teatergarasjen Bergen. 


EN

Music For LecturesEvery word was once an animal by Jonathan Burrows, Mette Edvardsen, Francesca FargionMatteo Fargion 

In this lecture with live music Mette Edvardsen will speak about language and repetition as material in her work. What does it mean to do the same? What does it mean to do something again? Every word was once an animal is part of Burrows and Fargion's Music For Lectures series, which aims to collide academic practice with the actuality of performance and continues their recent practice of creating in proximity and collaboration with the work of other artists. 

 

Text by Mette Edvardsen 

Music by Jonathan Burrows, Matteo Fargion and Francesca Fargion 

 

Mette Edvardsen is structurally supported by Norsk Kulturråd, BUDA Arts Centre Kortrijk, APAP network (EU), is currently a research fellow at Oslo National Academy of the Arts. 

 

Jonathan Burrows and Matteo Fargion are co-produced by PACT Zollverein Essen, Sadler's Wells Theatre London and BIT Teatergarasjen Bergen 

scenekunst
dance
music